Novosti

0
3510

Zapisnik sa redovne sednice skups akcionara 2020

GODISNJI DOKUMENT o objavljenim informacijama 2020 – Albus

Odluka o usvajanju G.I. o poslovanju i FI

Odluka o pokriću ostvarenog gubitka

Izveštaj o bitnom događaju-Skupština Albus-a 2020

Poziv za sazivanje skupštine akcionara 2020

Odluka o raz. i usvaj. izvesta. o radu odbora direktora za 2018

Odluka o reizboru revizora za 2018.god

Odluka o usvajanju godi izve o posl. i FI Albus ad za 2018

Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na god.izvestaj za 2018.god

Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice skupstine

Zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara 24.06.19.

Izves. sa redovne godi.skup.akcionara ALBUS AD NOVI SAD 24.06.19.GOD

Odluka o izboru pred.skupstine, zapisničara i komisije

Odluka o izboru revizora za 2019.godinu

Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2018

PODELI

POSTAVI ODGOVOR