PRIVACY POLICY AND PERSONAL DATA PROTECTION

Kompanija ALBUS A.D. nakon 147 godina tradicije i proizvodnje ima isti cilj: da proizvodima visokog kvaliteta odgovori visokim zahtevima tržišta, ali i poboljša i ulepša svakodnevni život potrošača. Pored konstantnog ulaganja u kvalitet proizvoda, kompanija ALBUS A.D., a u skladu sa dinamičnim zahtevima novih tehnologija, ulaže i brine o zaštiti ličnih podataka, u kom smislu je I usvojila Politiku privatnosti I zaštite ličnih podataka.

Molimo Vas da se upoznate sa odredbama ove Politike.

PRIVACY POLICY AND PERSONAL DATA PROTECTION

Na osnovu odredaba člana 41. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018- dalje: Zakon), privredno društvo ALBUS A.D., Privrednikova br. 10. Novi Sad, MB 08196508 PIB 100449382 __.11.2020.godine usvojilo je Politiku privatnosti I zaštite ličnih podataka (dalje: Politika privatnosti).

OPŠTE INFORMACIJE

Svrha Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi ličnih podataka pri upotrebi naših internet stranica i povezanih usluga.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima ovog vebsajta smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

  1. Značenje pojedinih termina

1.1. Lični podaci

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom, sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka koje preduzimamo s obzirom na Vašu posetu našem vebsajtu, njegovo dalje korišćenje i dodatne usluge koje u vezi s tim pružamo, sadržane su u odeljku 2. ove Politike privatnosti.

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:

ALBUS A.D, Privrednikova br. 10, 21000 Novi Sad, E-mail:

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Lica na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imaju sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

1) pravo na obaveštenje o obradi i uvid – lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu obavešteni o obradi njihovih ličnih podataka i pravu na pristup njihovim ličnim podacima, uključujući pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeležaka;

2) pravo na dobijanje kopije – lica na koja se podaci odnose imaju pravo na izdavanje kopije podataka od strane Rukovaoca;

3) prava povodom izvršenog uvida – nakon izvršenog uvida lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Rukovaoca traže ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka o ličnosti;

4) pravo na prenosivost – lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Rukovaoca prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se podaci o ličnosti, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu;

5) pravo na povlačenje saglasnosti – kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u svakom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku;

6) pravo na protivljenje obradi – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima;

7) pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – ako lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Rukovaoca na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, ono ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima i ustupanje trećim licima

Rukovalac je dužan da podatke o ličnosti ustupi državnim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima i nadležnostima tih organa i organizacija i njihovih službenih lica (na primer, pravosudni organi, inspekcijski i drugi nadzorno-kontrolni organi i dr. (pravni osnov: član 12 stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima.

Rukovalac može da ustupi podatke o ličnosti trećim licima, pri čemu je dužan da preduzme sve neophodne i potrebne mere kako bi se osiguralo da se podaci o ličnosti obrađuju i obezbeđuju u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovalac može angažovati treće lice, u svojstvu pružaoca usluga i obrađivača podataka o ličnosti, da vrši pojedine radnje obrade podataka o ličnosti u ime Rukovaoca (na primer, Rukovalac može angažovati pružaoca usluga hostinga).

U ovim slučajevima, mogu se ustupiti samo oni podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, a obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. Uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka bliže se uređuju ugovorom između Rukovaoca i obrađivača.

Rukovalac može, u sklopu međunarodne saradnje, da iznosi podatke o ličnosti iz Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

1.5. Rokovi čuvanja podataka

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni.

Ako je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Rukovalac će podatke zadržati u tom roku.

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, podaci o ličnosti mogu se čuvati duži period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

  1. PRIKUPLJANJE I DALJA OBRADA LIČNIH PODATAKA PRILIKOM POSETE NAŠEM VEBSAJTU

Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.
Prenosimo prikupljene podatke odgovarajućim odeljenjima i povezanim društvima unutar Grupe i/ili spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting, administratori sadržaja) za potrebe prikazivanja vebsajta i postavljanje sadržaja.

2.1 Kolačići i Analitika internet stranica (Google Analytics)

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sastavni deo ove Politike privatnosti je Analitika Internet stranica (Google Analytics)

  1. DODATNO PONUĐENE USLUGE

Osim čisto informativne upotrebe našeg vebsajta, nudimo i različite usluge radi čijeg pružanja obrađujemo Vaše lične podatke, kako je navedeno u daljem tekstu ovog odeljka.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Takođe, Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i trećim licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovođenju promocija, nagradnih igara i sličnih aktivnosti.

Imajući u vidu da navedena lica mogu imati i sedište van zemlje Vašeg prebivališta, može doći i do iznošenja Vaših podataka iz zemlje Vašeg prebivališta, uključujući i iznošenje u zemlje van Evropske ekonomske zone (član 1.4 ove Politike).

3.1 Kontakt

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

U slučaju upita potrošača putem internog alata za upravljanje potrošnjom, lični podaci obično će se izbrisati nakon jedne godine. Izuzetno, podaci će se čuvati duže ako su podaci potrebni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

Prilikom obrade podataka koji se pojavljuju tokom komunikacije, imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtevima, za internu proveru ili u skladu sa odgovarajućim zahtevom za komunikaciju. Kako bismo se borili protiv terorizma, zakon nas obavezuje da izvršimo poređenje s popisima sankcija. Stoga obrađujemo Vaše podatke i da bismo ispunili zakonske zahteve za poređenje sa navedenim popisima. Takođe, obrađujemo Vaše podatke u grupi Beiersdorf za prevenciju i istragu prekršaja i drugih kažnjivih dela, procenu i kontrolu rizika, za internu komunikaciju i u odgovarajuće administrativne svrhe. Možete se suprotstaviti ovoj obradi, kako je navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenima za obradu i drugim povezanim društvima unutar grupe ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, pružaoci usluga pozivnog centra) radi ostvarivanja relevantnih ciljeva. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačke 2. i 6. Zakona o ličnim podacima.

3.2 Newsletter

Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o odabranim markama Beiersdorf. Pretplatom na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedinačnom slučaju, primaćete personalizovane informacije o proizvodima, uslugama ili predlozima za učestvovanje u promocijama, kao što su takmičenja ili ispitivanja proizvoda, i to putem e-pošte ili oglašavanja na vlastitim kanalima ili kanalima trećih lica (npr. putem društvenih medija).

Prijavom na newsletter primićete bilten prilagođen Vašim potrebama (ukoliko je newsletter “personalizovan”, „individualizovan“, „prilagođen“). Analiziramo Vašu kupovinu i ponašanje prilikom klikanja na našim internet stranicama ili u newsletteru kako bismo prikupili relevantne informacije.;

Bilten se obično šalje jednom mesečno (“redovno”). U pojedinačnim slučajevima (npr. za posebne radnje) može se i nedeljno slati putem e-pošte.

Takođe upotrebljavamo mere za ponovni marketing kako bismo Vam pokazali relevantno oglašavanje putem mreže.

Podaci će biti prosleđeni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima će moći da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Platforma / hosting provideri imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Ti prikupljeni podaci automatski se brišu nakon 18 meseci ako lica na koja se ti podaci odnose ne otvaraju Newsletter-e koji im se šalju u periodu od najmanje 18 uzastopnih meseci. Ako više ne želite da primate newsletter, možete da ga otkažete u bilo kom trenutku. Kliknite na link sadržan u svakom newsletteru, a zatim ćete biti vođeni kroz postupak otkazivanja, ili nam pošaljite informaciju o otkazu putem e-pošte.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

3.3 Kampanje (npr. nagradne igre, ankete, uzorci proizvoda)

Kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama ili sličnim kampanjama, koristimo lične podatke koje nam date za sprovođenje kampanje. Dodatne informacije o svrsi njihove obrade možete da pronađete u pravilima o sporovođenju konkretne kampanje.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar grupe ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, dostava) za potrebe sprovođenja konkretne kampanje. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Vaši podaci se čuvaju I nakon završetka kampanje u roku od 36 meseci, osim ako ne pošaljete zahtev za brisanje.Dostavljanje Vaših ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora. Niste obavezni da date svoje lične podatke.

Ako Vaši podaci ne budu navedeni, ne možete da učestvujete u kampanji.
Dodatne informacije mogu se pronaći u opštim pravilima i i uslovima konkretne kampanje.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima.

3.4 Profil prijave

Prijavom nudimo mogućnost pisanja ocena i recenzija, kreiranje omiljenih lista, dobijanje newslettera, te da Vam ubuduće pružamo isključivo personalizovani sadržaj na osnovu Vašeg ponašanja. Vaša saglasnost je uslov za čuvanje Vaših podataka i njihovo korišćenje za potrebe istraživanja tržišta i u reklamne svrhe. Tada Vam možemo poslati personalizovano oglašavanje naših proizvoda, odnosno usluga.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar grupe Beiersdorf ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, baza podataka o potrošačima, marketinškim agencijama, dobavljaču za pregled) za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Prikupljeni podaci se automatski brišu nakon 24 meseci neaktivnosti osim ste pre toga povukli saglasnost za konkretnu obradu Vaših podataka. U slučaju povlačenja saglasnosti, Vaši će podaci biti izbrisani nakon povlačenja saglasnosti, osim ako to nije u skladu s pravnim obavezama čuvanja podataka ili zakonskim ograničenjima ili ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov. Da biste povukli saglasnost, prijavite se na Vaš korisnički nalog i dovršite postupak povlačenja saglasnosti ili nas o povlačenju saglasnosti obavestite e-poštom.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

3.5 Isporuke poštom

Kao odabrani kupac, poslovni partner, učesnik u testiranju proizvoda ili potrošač, takođe ćete dobiti pojedinačne informacije o proizvodima, ponude, novosti i uzorke proizvoda od nas putem pošte (pisma).

To je poseban oblik direktnog marketinga kojim se pojačava lojalnost pružanjem ekskluzivnih informacija gore navedenim osobama. Vaša prethodna saglasnost nam je neophodna za sprovođenja ovog marketinga.

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar Beiersdorf grupe ili spoljnim pružaocima usluga (npr. pružaocima usluga za upravljanje kupcima / potrošačima, marketinškim agencijama, pružaocima poštanskih usluga) za potrebe ove vrste oglašavanja. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zajednice). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom.

Prikupljeni podaci se automatski brišu nakon 24 meseci neaktivnosti osim ste pre toga povukli saglasnost za konkretnu obradu Vaših podataka. U slučaju povlačenja saglasnosti, Vaši će podaci biti izbrisani nakon povlačenja saglasnosti, osim ako to nije u skladu s pravnim obavezama čuvanja podataka ili zakonskim ograničenjima ili ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov. Da biste povukli saglasnost, prijavite se na Vaš korisnički nalog i dovršite postupak povlačenja saglasnosti ili nas o povlačenju saglasnosti obavestite e-poštom.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

3.6 Ocene i recenzije

Registrovani korisnici našeg vebsajta imaju mogućnost da pošalju ocene i recenzije o proizvodima, postupcima ili ostale načine vrednovanja u sklopu ponude na internet stranicama prema uslovima korišćenja. Naša je legitimna želja da korisnici slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima.

Vaša ocena će se objaviti uz vaše korisničko ime. Preporučujemo da upotrebite pseudonim umesto svog stvarnog imena. Ocene se ne pregledavaju pre objave. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare ako treća lica imaju prigovor o nezakonitosti tih komentara.

Prosleđujemo podatke relevantnim internim odeljenjima u svrhu obrade, kao i povezanim društvima unutar Beiersdorf grupe ili spoljnim pružaocima usluga (npr. pružaoci usluge hosting-a, pružaoci usluge upravljanja sadržaja) radi ostvarenja svrhe obrade (objava na internet stranicama).

Komentari se brišu u skladu s opštim uslovima koji važe za konkretan loyalty program.

Pravni osnov: član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima.